Deklaracja Członkostwa

Przystępujemy do
„UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w KŁODAWIE...”
 
Deklaracja Członkostwa
 
Informujemy o możliwości przystąpienia do  Stowarzyszenia  "UNIWERSYTET  TRZECIEGO WIEKU w Kłodawie"
(zarejestrowanego w KRS w Poznaniu). Inauguracja I roku akademickiego odbyła się 21 października 2008 r.
 
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie,
 2. aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
 3. propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
 5. inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,
 6. upowszechnianie wiedzy o WIELKOPOLSCE i ZIEMI KŁODAWSKIEJ, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, prowadzenie działalności turystycznej oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla regionu i Polski.

Stowarzyszenie realizowało będzie swoje cele w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć,
 2. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych,
 3. przekazywanie przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia,
 4. współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym a także z osobami o uznanym autorytecie, (...)
 5. inne działania realizujące cele statutowe.


W ramach Uniwersytetu  można uczestniczyć w ciekawych wykładach np. dotyczących zdrowia; poznawać podczas wycieczek nasz kraj, jego historię, kultywować tradycje, uczestniczyć w różnych sekcjach, np. ucząc się języków obcych, tańca towarzyskiego, dbania o swoją tężyznę fizyczną, itd., itp. - tematyka uzależniona jest od potrzeb osób, które zechcą uczestniczyć w naszych zajęciach.

Jeżeli chcą Państwo przystąpić do naszego Stowarzyszenia, prosimy o czytelne wypełnienie deklaracji, którą  można przynieść osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie"
ul.Poznańska 1
62-650 Kłodawa

Otwórz: deklaracja do pobrania.